Wdrożenie MetroCMS

Proces wdrażania urzędowego publikatora teleinformatycznego Metro CMS jest zawsze dostosowywany do wymagań danej jednostki —poszczególne kroki i harmonogram ustalamy indywidualnie.

Część stałą harmonogramu wdrożenia stanowią:

  • szkolenie techniczne przedwdrożeniowe - obsługa, administracja
  • szkolenie merytoryczne przedwdrożeniowe - prowadzenie BIP zgodnie z ustawą
  • uruchomienie wersji testowej
  • szkolenie wdrożeniowe - obsługa, administracja, raportowanie awarii, dobre praktyki prowadzenia
  • uruchomienie wersji docelowej / migracja danych
  • szkolenie merytoryczne powdrożeniowe - dobre praktyki w prowadzeniu BIP
  • audyt startowy powdrożeniowy (techniczny i merytoryczny) - po 90 dniach od zakończenia wdrożenia

Kontrole przeprowadzone przez Najwyższą Izbę Kontroli w zakresie stosowania ustawy o dostępie do informacji publicznej przez jednostki realizujące zadania publiczne wykazały nieprawidłowości nawet w 83%* skontrolowanych jednostek! Ocena negatywna przyznana przez Najwyższą Izbę Kontroli dotyczyła m.in. nieprzestrzegania przez jednostki zasad opisanych w ustawie, prowadzenia BIP z naruszeniem ustawy i rozporządzenia czy błędnego kwalifikowania informacji jako publicznej. Nawet 45%* jednostek podległych skontrolowanym podmiotom w ogóle nie wywiązywało się z obowiązku ustawowego w zakresie prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej!

*(LBY-4101-09/2010, nr ewid. 26/2011/P/10/128/LBY)

Gwarantujemy zgodność cech technicznych i funkcjonalnych Metro CMS z obowiązującymi przepisami prawa.

Dbamy także o to, by nasi klienci poprawnie wywiązywali się z obowiązku ustawowego —cyklicznie (co 12 miesięcy) dokonujemy audytów Biuletynów Informacji Publicznej Metro CMS pod kątem zgodności ich prowadzenia z wymogami ustawowymi, a poprawne wywiązywanie się przez jednostkę z obowiązku ustawowego potwierdzamy wystawianym po każdym audycie certyfikatem.

Usługi dodatkowe